przetarg nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 225 000 EURO

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 225 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lubinie – wykonanie przyłącza i sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu do istniejącego oraz projektowanego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lubinie, Etap I”.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik nr 3- Oświadczenie dotyczące wykluczenia
 6. Załącznik nr 4- Oświadczenie dotyczące o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy
 8. Załącznik nr 6 – Doświadczenie Wykonawcy
 9. Załącznik nr 7- Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia
 10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia
 11. Załącznik nr 9 – Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania
 12. Załącznik nr 10  – Przedmiary robót
 13. Załącznik nr 11  – Projekty wykonawczy