Warunki przechowywania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych

Warunki przechowywania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych

Zakres regulacji określający wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczący wyrobów pirotechnicznych opiera na nw. aktach prawnych:

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i  terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719)

 

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w  tym wyrobów  pirotechnicznych (Dz. U. 2016, poz. 262)

W przypadku materiałów pirotechnicznych podlegających koncesjonowaniu oraz materiałów wybuchowych i ich przechowywaniu regulują przepisy poniżej:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych  i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym  lub policyjnym (Dz. U. 2010, nr 222, poz. 1451)

 

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2017, poz. 283 z późn. zm.)

 

 • ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2017, poz. 290 z późn. zm.)

 

Tak więc, w myśl powyższych przepisów, należy przytoczyć definicje materiałów pirotechnicznych, wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej związane ze sprzedażą wyrobów w ilościach do 1000 kg i zasad ich przechowywania.

Materiał pirotechniczny – jest to rodzaj materiału wybuchowego, będący materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej

§ 42 ust. 1 pkt 1 i 2

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych dotyczy pomieszczeń sklepowych oraz zaplecza, które można lokalizować w obiektach przeznaczonych na cele handlowe, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 44 ww. rozporządzenia

§ 44 ww. rozporządzenia

warunki eksploatacji pomieszczeń

 1. Temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie może przekracza 30°C i zainstalowane muszą być środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu;
 2. Wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz w koc gaśniczy;
 3. Przechowywane wyroby pirotechniczne posiadać muszą zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon;
 4. Posiadać konstrukcję zabezpieczającą przechowywane materiały przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób;
 5. Posiadać system wentylacji wyciągowej;
 6. Muszą być usytuowane w obiekcie, który posiada sprawną instalację odgromową, spełniającą wymagania ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi;
 7. Urządzenia i instalacje elektryczne powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;
 8. Elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach rozmieszczone powinny być przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekraczać 120°C;
 9. Drzwi ewakuacyjne otwierać powinny się na zewnątrz pomieszczenia w wyniku pchnięcia lub rozsuwać się po stronie zewnętrznej pomieszczenia;
 10. Okna służące za wyjścia awaryjne powinny otwierać się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadać wymiary co najmniej 0,75 m × 0,75 m;
 11. Wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniać bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu;
 12. Półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń wykonane powinny być z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających tworzenie się w czasie pożaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

DODATKOWO:

 1. Prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w budynkach powinno odbywać się wyłącznie na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.
 2. Pomieszczenia, w których magazynowane są materiały pirotechniczne widowiskowe powinny być przeznaczone wyłącznie do tego celu, wydzielone ścianami wewnętrznymi i stropami o klasie odporności ogniowej odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60, dodatkowo zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.
 3. Dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać odpowiednio:
  1. w magazynie – 1000 kg,
  2. w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,
  3. w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.
 1. Wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,
 2. Dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,
 3. Zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,
 4. Zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego tych pomieszczeń,

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.