Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „LUBIN”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ –   Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ –  Oświadczenie Wykonawcy – wykluczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ –  Oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej