Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie – Etap III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (Projekt budowlany, Dokumentacja zamienna,  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót) cz.1

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (Projekt budowlany, Dokumentacja zamienna,  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót) cz.2

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (Projekt budowlany, Dokumentacja zamienna,  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót) cz.3

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (Projekt budowlany, Dokumentacja zamienna,  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót) cz.3

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (Projekt budowlany, Dokumentacja zamienna,  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót) cz.4

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie wstępne Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (grupa kapitałowa)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy