Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie
59- 300 Lubin, ul. Ścinawska 21
tel. 76 846-18-41,    fax. 76 846-18-52
e-mail kplubin@kwpsp.wroc.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie
 alarmowy telefon komórkowy :  665 405 521
tel. 76 846-18-40, fax. 76 846-18-55 , tel. w sieci MSWiA 8743-208
e-mail : lubin@kwpsp.wroc.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP 76 846-18-40
Komendant Powiatowy 76 846-18-42
Zastępca Komendanta 76 846-18-44
Dowódca JRG 76 846-18-43
Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych 76 846-18-41
Sekcja  ds. Finansowych 76 846-18-45 i 47
Wydział ds.  Operacyjno-Szkoleniowych 76 846-18-46
Sekcja ds.  Kwatermistrzowsko-Technicznych 76 846-18-46
Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych 76 846-18-53
Jadalnia 76 846-18-48
Dowódca Zmiany 76 846-18-49
Stacja Obsługi P.gaz 76 846-18-50

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W:

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

2) W celu prawidłowej ochrony danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie, w naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez:

 • adres e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul Borowska 138,
  50-552 Wrocław

Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie przetwarzane będą w celu obsługi złożonego pisma oraz w celu dalszej korespondencji, udzielania odpowiedzi, wszczęcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub innych działań związanych z naszą placówką, a także rekrutacji – jeżeli Pana/Pani pismo dotyczy złożenia podania o pracę.

3) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie będziemy przetwarzać na podstawie:

 • przepisów prawa
 • reprezentowanego przez Naszą jednostkę interesu publicznego
 • zgody, którą wyraził/-a Pan/Pani poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojej dokumentacji aplikacyjnej.

4) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie przetwarzamy przez okres wymagany przepisami prawa, Instrukcji Kancelaryjnej lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

5) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie mogą zostać udostępniane:

 • na podstawie przepisów prawa lub
 • dostawcom usług, posiadających dostęp do przetwarzanych przez naszą placówkę danych osobowych.

W szczególności dotyczy to:

 • firm i instytucji obsługujących systemy informatyczne
 • kancelarii prawnych, działających na podstawie umowy
 • firm IT, działających na podstawie umowy
 • kurierów i poczty polskiej
 • agencji ochrony – w przypadku monitoringu wizyjnego

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie narusza przepisy RODO.